DEVELOPMENT PRIORITIES OF MODERNIZATION ECONOMY

Ermakova J.A., Bobrova V.V., Shestakova Е.V., Korabeynikov I.N., Burdyugova О.V., Prytkov R.М., Dokashenko L.V., Nikulina Yu.N., Holodilina Yu.Е., Polyakova I.L., Gulenina S.V., Denisova Е.I., Baymuhanbetova А.Ж., Bobreshova I.P., Yumasheva I.А., Morozova P.V. DEVELOPMENT PRIORITIES OF MODERNIZATION ECONOMY. Moscow, CREATIVE ECONOMY, 2017. — 462 c. — URL: http://bgscience.ru/com/lib/9014

Read more ›